Pan Tablet – warsztaty multimedialne z wykorzystaniem tabletów

RATUJEMY
REZERWAT PRZYRODYKARTA NAUCZYCIELA

Temat lekcji: Ratujemy rezerwat przyrody

Dla klasy pierwszej


iOS

Nazwa aplikacji:

TOCA NATURE

Android

TAK (15,63 zł)

TAK (18,99 zł)


1. CELE LEKCJI: 

Cel główny: 

Rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem roli ochrony środowiska.


Cele szczegółowe:

 • Zrozumienie zjawisk zachodzących w przyrodzie; 

 • Uświadomienie zagrożeń związanych z działalnością człowieka i zanieczyszczeniem środowiska;

 •  Poznawanie  charakterystycznych dla Polski  elementów przyrody i krajobrazu;

 • Poznawanie sposobów  żywienia dzikich zwierząt żyjących na terenie Polski;

 • Uświadomienie znaczenia zalesiania terenu dla życia planety i zdrowia człowieka;

 • Kształtowanie postaw społecznych na rzecz ochrony środowiska;

 • Rozbudzenie kreatywności; 

 • Odkrywanie algorytmów poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.2. WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA CYFROWE: 


Aplikacja:  Toca Nature – iOS, Android


3. TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Podane treści są zgodne numerycznie i literalnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej


Treści główne ( związane z realizacją zamierzonych celów):

Treści dodatkowe ( realizowane w ramach integrowania treści z różnych obszarów edukacji) 

IV Edukacja przyrodnicza 

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń: 

 1. rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;

 2. rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las, las gospodarczy; określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie;

 3. rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym; 7) chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie;                                                                      8) segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania.

2. Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku. Uczeń:

1) przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca zamieszkania oraz zawodów użyteczności publicznej: nauczyciel, żołnierz, policjant, strażak, lekarz, pielęgniarz czy leśnik, a ponadto rozumie istotę pracy w służbach mundurowych i medycznych;

13) stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady netykiety;

15) ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka.

VII. Edukacja informatyczna

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń:

2) tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu;

3) rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów.

3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:

 1. posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;

2) kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;

5. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:

1) posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;

2. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń:

9) tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory.

I Edukacja polonistyczna

1.Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń:

1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;

2) wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;

5) słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę.

2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:

2) formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;

3) wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;

7) dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy;

II. Edukacja matematyczna

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych. Uczeń:

 1. określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);

6. Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji. Uczeń: 

1) klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione cechy; dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym, sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka, obecnych w środowisku dziecka;

III Edukacja społeczna

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń:

 1. identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

3) przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;

10) wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii. ???

V. Edukacja plastyczna

 1. Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń:

1) wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach: 

A)kształty obiektów – nadaje im nazwę i znaczenie, podaje części składowe,

C) barwę, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie jednej2. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń:

1) rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem; 

9) tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory.

VI. Edukacja techniczna

 1. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń: 

1) planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;

4) organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych


ETAPY PRZEBIEGU LEKCJI

Co musisz zrobić:

 1. Kilka dni przed zajęciami (po otrzymaniu smsa przypominającego)  powiedz, że dostałaś wiadomość od Pana Tableta o następującej treści: 


Witajcie! Nazywam się Pan Tablet i wkrótce po raz pierwszy wybieram się na lekcję do waszej klasy. Chcę zabrać was w niezwykłą podróż, podczas której nauczycie się wielu nowych rzeczy! To będzie trochę inna nauka. Obiecuję wam , że nasza lekcja to będzie też świetna zabawa! Bohaterem zajęć będzie ktoś, kto nie rozstaje się z aparatem fotograficznym! . Jeśli chcecie go poznać, wykonajcie zadania, które dla Was przygotowałem.  Nie mogę się już doczekać, żeby Was poznać! Do zobaczenia za……dni.

Pan Tablet


Tę wiadomość możesz wydrukować z pliku PDF dostępnego na naszej stronie internetowej www.pan-tablet.pl/przewodnik


 1. Skseruj dwustronnie w kolorze kartę pracy (załącznik numer 1) i wykonaj zadania z uczniami PRZED lekcją z Panem Tabletem.

 2. Skseruj jednostronnie w kolorze kartę pracy (załącznik numer 2) i wykonaj zadania z uczniami PO lekcji z Panem Tabletem. 

UWAGA!:

 • Pamiętaj, że możesz zrobić tylko wybrane z proponowanych przez nas zadań na kartach pracy zadań.

Zobacz efekty zajęć