Pan Tablet – warsztaty multimedialne z wykorzystaniem tabletów

TORY I POCIĄGI - BUDUJEMY KOLEJKARTA NAUCZYCIELA

Temat lekcji: Tory i pociągi – budujemy kolej

Dla klasy pierwszej

 

 

iOS

Nazwa aplikacji:

TRAIN KIT

Android

TAK (19,99zł)

TAK (19,99zł)

 

1. CELE LEKCJI: 

Cel główny: 

 Rozwój kompetencji technologiczno- informatycznych w zakresie programowania i projektowania.

Cele szczegółowe:

 • Poszerzanie wiedzy w zakresie działania kolei w aspekcie użytkowym i technologicznym;

 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów wymagających logicznego myślenia; 

 • Rozbudzenie kreatywności; 

 • Rozwój inteligencji wizualno- przestrzennej; 

 • Rozwój orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie ciała;

 • Wdrażanie do wykorzystywania TIK w rozwiązywaniu codziennych problemów;

 • Rozwijanie kompetencji przyszłości poprzez poszukiwanie rozwiązań na potrzeby XXI wieku;

 • Wdrażanie do debugowania.

 

2. WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA CYFROWE: 

 

Aplikacja:  Train Kit- iOS, Android

 

3. TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Podane treści są zgodne numerycznie i literalnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

Treści główne ( związane z realizacją zamierzonych celów):

Treści dodatkowe ( realizowane w ramach integrowania treści z różnych obszarów edukacji) 

VI. Edukacja techniczna

 1. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń: 

1) planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;

4) organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych

2. Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania. Uczeń:

4) wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania.

VII. Edukacja informatyczna

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń:

2) tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu;

3) rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów.

2. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

1) programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;

3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:

 1. posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;

2) kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;

5. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:

1) posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;

I Edukacja polonistyczna

1.Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń:

1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;

2) wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;

5) słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę.

2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:

2) formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;

3) wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;

7) dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy;

II. Edukacja matematyczna

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych. Uczeń:

 1. określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku)

2) porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. długości czy masy; dokonuje klasyfikacji przedmiotów; 

3) posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos.

2. Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności. Uczeń:

2) odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1 500, 10 000, 800 000);

4) porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >.

5. Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych. Uczeń:

1) rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury spośród innych figur; kreśli przy linijce odcinki i łamane; rysuje odręcznie prostokąty (w tym kwadraty), wykorzystując sieć kwadratową;

6. Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji. Uczeń: 

1) klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione cechy; dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym, sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka, obecnych w środowisku dziecka;

6)dokonuje obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych;

 III Edukacja społeczna

 
 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń:

 1. identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach; 

3) przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;

10) wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii. 

IV Edukacja przyrodnicza 

2. Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku. Uczeń:

9)rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się w środkach publicznego transportu zbiorowego;

13) stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady netykiety;

15) ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka.

V. Edukacja plastyczna

 1. Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń:

1) wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach: 

A)kształty obiektów – nadaje im nazwę i znaczenie, podaje części składowe,

C) barwę, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie jednej barwy, fakturę. 

2. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń:

3) wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.; 

6) wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej;

9) tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory.

 

ETAPY PRZEBIEGU LEKCJI

Co musisz zrobić:

 1. Kilka dni przed zajęciami (po otrzymaniu smsa przypominającego)  powiedz, że dostałaś wiadomość od Pana Tableta o następującej treści: 

 

Witajcie! Niebawem znów się zobaczymy. Ale jestem szczęśliwy! Nasze spotkanie z pewnością będzie tak niesamowite, jak poprzednie. Jeżeli jesteście ciekawi, kto tym razem będzie potrzebował pomocy Pana Tableta, rozwiążcie przygotowane przeze mnie dla Was zadania. I pamiętajcie- będę u Was już za….dni.

Pan Tablet

 

Tę wiadomość możesz wydrukować z pliku PDF dostępnego na naszej stronie internetowej www.pan-tablet.pl/przewodnik

 

 1. Skseruj dwustronnie w kolorze kartę pracy (załącznik numer 1) i wykonaj zadania z uczniami PRZED lekcją z Panem Tabletem.

 2. Skseruj jednostronnie w kolorze kartę pracy (załącznik numer 2) i wykonaj zadania z uczniami PO lekcji z Panem Tabletem. 

UWAGA!:

 

 • Pamiętaj, że możesz zrobić tylko wybrane z proponowanych przez nas zadań na kartach pracy zadań.

Zobacz efekty zajęć