Pan Tablet – warsztaty multimedialne z wykorzystaniem tabletów

MUZYCZNE STUDIO NAGRAŃ

KARTA NAUCZYCIELA

Temat lekcji: Muzyczne studio nagrań

Dla klasy pierwszej

 

iOS

Nazwa aplikacji:

 LOOPIMAL

Android

TAK (18,99 zł)

TAK (18,99 zł)

 

1. CELE LEKCJI: 

Cel główny: 

Rozwój percepcji słuchowej i kompetencji muzycznych poprzez tworzenie zapisu dźwięków muzyki elektronicznej i układów ruchowych przy użyciu symboli. 

 

Cele szczegółowe:

 • Doskonalenie percepcji słuchowej; 

 • Poznawanie instrumentów; 

 • Zapoznanie z pojęciami: solo, duet, kwartet zespół;

 • Doskonalenie wrażliwości estetycznej dotyczącej utworów muzycznych;

 • Rozbudzanie kreatywności;

 • Eksperymentowanie;

 • Dostrzeganie zmian dynamiki, tempa i wysokości dźwięku; 

 • Wdrażanie do wykorzystywania TIK do tworzenia muzyki elektronicznej. 
2. WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA CYFROWE: 

 

Aplikacja:  Loopimal- iOS, Android3. TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Podane treści są zgodne numerycznie i literalnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.Treści główne ( związane z realizacją zamierzonych celów):

Treści dodatkowe ( realizowane w ramach integrowania treści z różnych obszarów edukacji) 

VII Edukacja muzyczna

1. Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki. Uczeń:

1) słucha, poszukuje źródeł dźwięku i je identyfikuje;

4) odróżnia dźwięki muzyki, np. wysokie – niskie, długie – krótkie, ciche – głośne, głosy ludzkie: sopran, bas; odróżnia i nazywa wybrane instrumenty muzyczne;

6) rozróżnia na podstawie słuchanego utworu muzykę: smutną, wesołą, skoczną, marszową itp.;

4. Gra na instrumentach muzycznych. Uczeń:

3) realizuje schematy i tematy rytmiczne, eksperymentuje przy użyciu np. patyczków, pudełek, papieru, trawy, piszczałek, gwizdków, kogucików na wodę;

4) wykonuje instrumenty m.in. z materiałów naturalnych i innych oraz wykorzystuje tak powstałe instrumenty do akompaniamentu, realizacji dźwięku podczas zabaw i zadań edukacyjnych, organizacji koncertów i przedstawień teatralnych;

5. Osiągnięcia w zakresie znajomości form zapisu dźwięku. Uczeń:

1) wyjaśnia różne formy zapisu dźwięków, muzyki, np. nagranie przy pomocy komputera, dyktafonu, telefonu, czy zapis przy pomocy notacji muzycznej;

2) zapisuje w zabawie z instrumentami perkusyjnymi dźwięki np. poprzez układ piktogramów, klocków rytmicznych, kolorów, liczb, czy obrazków; szyfruje, koduje, wykorzystuje utworzony zapis w zabawie;

VI. Edukacja techniczna

 1. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń: 

1) planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;

4) organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia techniczne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji informacji, wykonywania czynności użytecznych lub potrzebnych

2. Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania. Uczeń:

2) wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne:

A) zastosowaniem połączeń nierozłącznych: sklejanie klejem, wiązanie, szycie lub zszywanie zszywkami, sklejanie taśmą itp.,

B) używając połączeń rozłącznych: spinanie spinaczami biurowymi, wiązanie sznurkiem lub wstążką ozdobną,

4) wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania.

VII. Edukacja informatyczna

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń:

2) tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu;

2. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

1) programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;

3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:

 1. posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;

2) kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;

5. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:

1) posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;

I Edukacja polonistyczna

1.Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń:

1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;

2) wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;

5) słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę.

2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:

2) formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych osób z otoczenia;

3) wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;

7) dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy;

II. Edukacja matematyczna

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych. Uczeń:

 1. określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku)

2) porównuje przedmioty pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. długości czy masy; dokonuje klasyfikacji przedmiotów; 

3) posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos.

5. Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych. Uczeń:

1) rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury spośród innych figur; kreśli przy linijce odcinki i łamane; rysuje odręcznie prostokąty (w tym kwadraty), wykorzystując sieć kwadratową;

III Edukacja społeczna

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń: 1) identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach; 

3) przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;

10) wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii. 

IV Edukacja przyrodnicza 

2. Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku. Uczeń:

13) stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady netykiety;

15) ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka.

V. Edukacja plastyczna

 1. Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń:

1) wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach: 

A)kształty obiektów – nadaje im nazwę i znaczenie, podaje części składowe,

C) barwę, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie jednej barwy, fakturę. 

2. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń:

3) wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.; 

9) tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. plakaty, ulotki i inne wytwory.

 

ETAPY PRZEBIEGU LEKCJI

Co musisz zrobić:

 1. Kilka dni przed zajęciami (po otrzymaniu smsa przypominającego)  powiedz, że dostałaś wiadomość od Pana Tableta o następującej treści: 

 

Witajcie uczniowie! Juz za …. dni odwiedzę Was po raz ostatni w tym roku szkolnym. Ale nie martwcie się tym. Czeka nas świetna zabawa. Za pewne juz wiecie, że przygotowałem dla Was zadania, które pozwolą Wam poznać bohatera naszej lekcji. Rozwiążcie je i czekajcie na mnie.

Do zobaczenia.

Pan Tablet

Tę wiadomość możesz wydrukować z pliku PDF dostępnego na naszej stronie internetowej www.pan-tablet.pl/przewodnik

 

 1. Skseruj dwustronnie w kolorze kartę pracy (załącznik numer 1) i wykonaj zadania z uczniami PRZED lekcją z Panem Tabletem.

 2. Skseruj jednostonnie w kolorze kartę pracy (załącznik numer 2) i wykonaj zadania z uczniami PO lekcji z Panem Tabletem. 

UWAGA!:

 

 • Pamiętaj, że możesz zrobić tylko wybrane z proponowanych przez nas zadań na kartach pracy zadań.

Zobacz efekty zajęć