Pan Tablet – warsztaty multimedialne z wykorzystaniem tabletów

Regulamin

Regulamin korzystania z usług Pan Tablet sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę usług związanych z przeprowadzaniem warsztatów multimedialnych, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług.
 2.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy, w sposób, który umożliwia odtwarzanie, pobieranie i utrwalanie jego treści.
 4. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione droga mailową w trakcie umawiania realizacji usługi.
 5. Pan Tablet sp. z o.o. świadczy swoje usługi zgodnie z Regulaminem i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

II. Definicje

 1. Regulamin – regulamin korzystania z usług Pan Tablet sp. z o.o,, określający zasady i warunki korzystania z tych usług.
 2. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 3. Użytkownik – Usługobiorca (rozumiany jako organizator oraz nauczyciel) i reprezentujące go osoby korzystające z portalu.
 4. Organizator – reprezentant placówki oświatowej bezpośrednio umawiający w jej imieniu lub w imieniu grupy nauczycieli zajęcia.
 5. Nauczyciel – nauczyciel nie kontaktujący się na etapie umawiania zajęć bezpośrednio z usługodawcą, dla którego organizator umawia zajęcia.
 6. Strony – Użytkownik i Usługodawca.
 7. Dane osobowe – jakakolwiek informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości danej osoby.
 8. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych w systemie informatycznym, takie jak: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, zmienianie, opracowywanie, udostępnianie, usuwanie.

III. Świadczenie usług

 1. Pan Tablet sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu prowadzenia warsztatów multimedialnych, o poziomie odpowiednio dostosowanym do wieku i umiejętności uczestników, skupiając się przy tym na dwóch głównych dziedzinach:
  a) “Lekcje Pana Tableta”
  b) “Warsztaty Pana Tableta”
 2. Umowa o świadczenie usługi przeprowadzenia warsztatów zostaje zawarta i zaakceptowana przez Użytkownika po wcześniejszym zapoznaniu się z opisem usługi, warunkami jej świadczenia, a także niniejszym Regulaminem oraz po oświadczeniu, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Program zajęć skonstruowany jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową, aby kształcić umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi oraz rozwijać zdolności do wyrażania i ekspresji emocji za pomocą multimedialnych środków artystycznych.
 4. Warsztaty prowadzone są przez przeszkolonych animatorów, z wykorzystaniem tabletów przekazywanych do dyspozycji uczestnikom zajęć, w placówce wskazanej przez Usługobiorcę, w czasie ustalonym przez niego wspólnie z Usługodawcą.
 5. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w warsztatach jest zgoda przedstawiciela ustawowego i uiszczenie opłaty za zajęcia.

IV. Płatności

 1. Ceny konkretnych warsztatów są wskazane i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.pan-tablet.pl.
 2. Płatność za warsztaty może być zrealizowana gotówką lub poprzez przelew bankowy.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Usługodawca ma możliwość odstąpienia od umowy w dowolnym momencie, bez podawania powodu swojej decyzji.

VI. Przeniesienie praw autorskich

 1. Prace stworzone przez Uczestników w czasie warsztatów są publikowane na portalu www.pan-tablet.pl/pracedzieci, który pozwala Użytkownikom na ocenę projektów i tworzenie własnych galerii prac.
 2. Uczestnicy warsztatów przenoszą prawa autorskie do tworzonych prac na Pan Tablet sp. z o.o. Usłogobiorca oświadcza, że w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę na publikację wyraził ich przedstawiciel ustawowy.

VII. Odpowiedzialność stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć uczestnikom warsztatów sprzęt potrzebny do czynnego udziału w zajęciach – w postaci tabletów – w stanie pozwalającym na ich pełne użytkowanie.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia sprzętu wynikłe z nienależytego użytkowania urządzeń przez uczestników warsztatów w trakcie warsztatów.
 3. Usługodawca przetwarza podstawowe dane osobowe nauczycieli ze szkoły organizatora, których organizator reprezentuje. Dane niezbędne są w procesie umawiania i przygotowania grafiku/harmonogramu zajęć.