Pan Tablet

Regulamin

Regulamin korzystania z usług Eduempiria

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę usług związanych z przeprowadzaniem warsztatów multimedialnych, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług.
 2.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy, w sposób, który umożliwia odtwarzanie, pobieranie i utrwalanie jego treści.
 4.  Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 5. Eduempiria świadczy swoje usługi zgodnie z Regulaminem i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

II. Definicje

 1. Regulamin – regulamin korzystania z usług Edumepiria, określający zasady i warunki korzystania z tych usługa.
 2. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 3. Użytkownik – Usługobiorca i reprezentujące go osoby korzystające z portalu.
 4. Strony – Użytkownik i Usługodawca.
 5. Dane osobowe – jakakolwiek informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości danej osoby.
 6. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych w systemie informatycznym, takie jak: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, zmienianie, opracowywanie, udostępnianie, usuwanie.

III. Świadczenie usług

 1. Eduempiria świadczy usługi z zakresu prowadzenia warsztatów multimedialnych, o poziomie odpowiednio dostosowanym do wieku i umiejętności uczestników, skupiając się przy tym na czterech głównych dziedzinach:
  “Inspiracje Multimedialne”
  “Warsztaty Filmu Animowanego”
  “Programowanie Robotów”
  “Warsztaty Filmowe”
 2. Umowa o świadczenie usługi przeprowadzenia warsztatów zostaje zawarta i zaakceptowana przez Użytkownika po wcześniejszym zapoznaniu się z opisem usługi, warunkami jej świadczenia, a także niniejszym Regulaminem oraz po oświadczeniu, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Eduempiria przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. “warsztatów próbnych”, które mają na celu przedstawić główne założenia projektu. Nie wiążą się one z obowiązkiem wykupienia pełnej oferty.
 4. Program zajęć skonstruowany jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową, aby kształcić umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi oraz rozwijać zdolności do wyrażania emocji za pomocą multimedialnych środków artystycznych.
 5. Warsztaty prowadzone są przez przeszkolonych i doświadczonych animatorów, z wykorzystaniem tabletów przekazywanych do dyspozycji uczestnikom zajęć, w placówce wskazanej przez Usługobiorcę, w czasie ustalonym przez niego wspólnie z Usługodawcą.
 6. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w warsztatach jest zgoda przedstawiciela ustawowego i uiszczenie opłaty za zajęcia.

IV. Płatności

 1. Ceny konkretnych warsztatów są wskazane i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.polska.eduempiria.pl.
 2. Płatność za warsztaty może być zrealizowana gotówką lub poprzez przelew bankowy.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Usługodawca ma możliwość odstąpienia od umowy w dowolnym momencie, bez podawania powodu swojej decyzji.

VI. Przeniesienie praw autorskich

 1. Prace stworzone przez Uczestników w czasie warsztatów są publikowane na portalu www.pan-tablet.pl, który pozwala Użytkownikom na ocenę projektów i tworzenie własnych galerii prac.
 2. Uczestnicy warsztatów przenoszą prawa autorskie do tworzonych prac na Eduempiria. Usłogobiorca oświadcza, że w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę na publikację wyraził ich przedstawiciel ustawowy.

VII. Odpowiedzialność stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć uczestnikom warsztatów sprzęt potrzebny do czynnego udziału w zajęciach – w postaci tabletów – w stanie pozwalającym na ich pełne użytkowanie.
 2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia sprzętu wynikłe z nienależytego użytkowania urządzeń przez uczestników warsztatów.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do naprawienia wynikłych szkód, wymienionych w poprzednim punkcie.